Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα

Στοιχεία Μαθητή/-τριας

Διεύθυνση Κατοικίας

Προηγούμενη συμμετοχή σε ΚΔΑΠ

ΝΑΙΟΧΙ

Τηλέφωνα Επείγουσας Ειδοποίησης

Επιθυμητές Δραστηριότητες